”Brigadeland” – noen historiske glimt

 

 

 

 

 

 

Vestlandsbataljonen – Infanteribataljon nr 2 - holdt til i Husum, hovedstaden i Nordfriesland. Da britene kom i 1945 ble de tidligere marinekasernene døpt om til Leicester Barracks. Nå heter de ”Fliegerhorstkaserne” og det er ikke lenger infanterister som har kvarter her. Byen er ikke helt som i Brigadens tid – den er blitt åpnere i sentrum, den gamle havnen er mer tilgjengelig og byen virker ikke lenger som ”Die Graue Stadt am Meer”.

 

 

 

 

D

a Tysklandsbrigaden flyttet til Schleswig-Holstein i 1948 kom den til et område med en mangslungen og dramatisk historie – ofte en slagmark, men også  med  stor ferdsel  nordover og sørover. Grenselandet i Slesvig  har gjennom historien hatt en strategisk nøkkelposisjon.

 

En gang var det et grenseland mellom daner, sachsere, slaver og friesere. Utover i middelalderen var det stadig tautrekking om hertugdømmene Slesvig og Holstein. Den historiske sørgrense for Slesvig gikk ved Eider-elven og ble etablert så tidlig som i året 811 i Karl den stores tid.

 

Jylland har en forunderlig fasong der landet ligger mellom to hav slik H.C.Andersen skrev  i 1859:

            Jylland mellem tvende Have

            Som en Runesteen er lagt,

            Fortid mæle dine Grave,

            Fremtid folder ud din Magt;

            Havet af sit fulde Bryst

            Synger høit om Jyllands Kyst.

„Das Land zwischen den Meeren“

 

Lengst sør på  runesteinen er avstanden mellom Østersjøen og Nordsjøen kort

– om lag 4 mil. Landet ligger som i fordums tid, om enn  mye er forandret. Der det før var vått og ufremkommelig marskland[1] mot Nordsjøen er det nå mindre væte og mer kulturjord

 

To eldgamle handelsruter krysset hverandre - hærvegen nordover i Jylland og  handelsruten fra Østersjøen  (Østersalt som danene kalte dette havet) tvers over eidet til Friesland og  Vesterhavet .  I dette grenselandet – Das Land zwischen den Meeren -  var det ferdsel og påvirkning både nordover og sørover og det vises igjen i Danmark-Norges  historie.

 

Den norske Tysklandsbrigaden ble i 1947 først forlagt til Harz, men flyttet i 1948 nord til Schleswig-Holstein.

 

Over tid varierte oppsetningen noe. I Brigade 511 hadde avdelingene standkvarter slik:

 

Brigaden var underlagt Tysklandskommandoen som lå i  Rendsburg og som var bindeledd til de britiske styrker og til overkommandoen hjemme. Slutten på Tysklandsbrigaden ble markert med parade for kronprins Olav på Jagel flyplass i Schleswig 12. april 1953.

 

 

Schwesing

 

var ett av de nære øvingsområdene for 2.bastaljon i Husum. Det ble rutine  å marsjere de fem kilometer fra leiren i  retning  Flensburg, ofte med tung oppakning, og den samme vegen tilbake etter dagens strabaser.  Ikke visste vi at i Schwesing skjulte det seg en av nazistenes mange forbrytelser – konzentrationslagern Schwesing  und Ladelund.  Den sistnevnte leiren lå lenger nord, ved Niebüll.

 

Hitler hadde i august 1944, etter den allierte invasjonen i Normandie, gitt ordre om at det skulle bygges en forsvarsvoll fra Nederland til Jylland – Friesenwall -  med befestninger og dype pansergraver. Til arbeidet ble satt inn mer enn 16.000 krigsfanger og  4.000 mann fra konsentrasjonsleirene Schwesing og Ladelund. Fangene arbeidet under umenneskelige forhold og i løpet av noen uker var mer enn 600 av kz-fangene drept. Arbeidene ble først oppgitt i februar 1945, da Schleswig-Holstein  ble ”oversvømmet” av  flyktninger og konsentrasjonsleirfanger,

 

Det er reist et minnesmerke over KZ Schwesing, og det hører med til historien at  tyske soldater fra forlegningen i Husum har påtatt seg å sørge for at ”die Gedenkstaedte Schwesing” blir vedlikeholdt og stelt.

 

 

En maidag i 1951

er det vaktavløsning ved hovedkasernen i Schleswig. Vaktlaget kommer denne gangen fra 2.bataljon i Husum og vi har skranglet i en tre-tonner en tre mils veg.  Kasernebygningene i Schleswig ligger tilbaketrukket, mens hovedporten og vakthuset ligger nær opp til havnen og det gamle sentrum i byen. Britene kaller anlegget ”Caterham Barracks” – det hører fremtiden til at tyske soldater igjen skal overta og døpe det om til ”Kaserne der Freiheit”.

 

Det  tar til å kveldes – splittflagget må tas ned - men ennå  ser vi godt byen og spiret av St Peters Cathedral. Gatelys er det heller smått med og kanskje er det derfor at  staden fremstår som et maleri fra gammel tid.  For byen har vært her lenge  og har en dramatisk historie -  en gang Nordens sørligste by. Under nattevakten kom tanken om å  finne ut litt av hva som har skjedd i området.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schleswig by

feiret i 2004 sitt 1.200- års jubileum, men som for andre gamle byer er alderen usikker. En kan tenke på ordføreren i en annen gammel by, Bergen, som i en samtale med Hans majestet uttalte at byens alder er et spørsmål om penger til utgravninger!  Men Slesvig er iallfall nevnt i frankiske annaler så tidlig som i 804 under navnet  ”Sliesthorp”. Andre kilder bruker navnet ”Sliasvik”.

 

                Byvåpnet    i  Schleswig

 

Den gamle domkirken – St Peters Cathedral -  reiser seg over gamlebyen ved havnen. Noen hundre meter lenger sør finner vi Schloss Gottorf (Gottorp-slottet) som engang var hertugenes residens og som i dag er et Landesmuseum.  Med den rike historien i området vrimler det  med museer - på andre siden av Slien har vi et vikingemuseum i Haddeby, og  det danske mindretall har oppført  ”Museum am Danewerk/Danevirkegården”.

 

Av særlig historisk interesse er også Schloss Gluecksburg som ligger utenfor byen, i Angeln. Slottet ble bygget på 1500-tallet  som sommerresidens for hertugene av Schleswig-Holstein og var tidvis kongelig residens. Hertug Johan den yngre var byggherren og kalte slottet Gluecksburg, i samsvar med sitt valgspråk: ”Gott gebe Glueck mit Frieden”.

 

Kasernebygningene i Schleswig, som noen av oss kjenner fra lange vakter, ligger tilbaketrukket, mens hovedporten og vakthuset ligger nær opp til havnen. I 1945 døpte britene  anlegget ”Caterham Barracks” – det hørte fremtiden til at tyske soldater igjen skulle overta og døpe det om til ”Kaserne auf der Freiheit”, før det ble nedlagt som militærleir i år 2000. Og nå er det planer om stor utbygging på leirområdet.

 

Vi  kan ikke forlate Slesvig uten å få med oss litt fra gamle krøniker, med særlig blikk på forhold av norsk interesse.

 

Det berettes i anglo-saksiske annaler at høvdingen Ottar fra Hålogaland  gjestet Alfred den stores hoff i England rundt år 880 : ”Ottar fortalte at det området han bodde i kaltes Hålogaland. Ingen, sa han, levde lenger nord enn han. Men ved den sørlige enden av landet er en handelsplass kalt Skiringssal ” Han fortalte videre at han  seilte i fem dager fra kaupangen Skiringssal ( i Vestfold) til Hedeby som lå mellom vendernes, sachsernes og anglernes land og som tilhørte danene.

 

Sagaen forteller om en annen kjent mann, islendingen Gunnar fra Lidarende, som med vikinger herjet i austerveg. Etter å ha vært i viking besøkte han danekongen Harald Gormsson i Hedeby og det heter at han fikk den beste mottakelse. Dette var på Håkon jarls tid, før tusenårsskiftet.

 

Lenge før jydene og danene gjorde seg gjeldende i området rundt Slesvig, var det et annet folkeslag som bodde her – anglerne - og  området mellom Flensburgerfjorden og Slien heter den dag i dag Angeln. Senere flyttet mange av dem ut og gav navnet til det som nå heter England.

 

Haithabu

Alt  fra  730-tallet  vokste det  fram en handelsplass  - Hedeby eller Haithabu – sør for Slien.  Den ble Nordens største vikingetidsby – det er anslått at folketallet var rundt 1.000, og  utgravninger viser at her bodde både daner, sachsere, friesere og slaver. Sammen med Ribe var det Danmarks eldste by. Her ble de første nordiske mynter slått og her var lenge en  transitthavn for handelen i Østersjøområdet, inntil  Lübeck og Hamburg tok over.

 

 

Dannewerk  – det er det  gamle Danevirke som  vernet vikingbyen Heidabu. Det var også strategisk for vern av Jylland og ble bygget videre ut i urolige tider. For danskene har Danevirke stadig en nasjonalromantisk klang og byggingen av vollene har tradisjonelt vært knyttet til dronning Tyre Danebod. Arkeologene har likevel funnet ut at de eldste vollene ble bygget alt på 600-tallet, men det ble foretatt en utbedring rundt år 640, og det var på dronning Tyres tid.[2]  Og arkeologene graver videre for å finne ut enda mer om dette enestående byggverket.

 

Handelsplassen Hedeby lå innerst i Slien-fjorden, med lett adgang til de baltiske områdene og med kort adkomst til Friesland og  Nordsjøen. Topografien var slik at det ikke trengtes å bygge voller helt over til Nordsjøen. Det rakk å bygge forsvarsverker om lag fem kilometer vestover til en sideelv til Eider, Reider Å (Rheider Au)  Marsklandet mot vest var lite fremkommelig iallfall sommerstid, før landet var oppdyrket og drenert.  Over  eidet  ble mindre båter og gods dratt over , og man unngikk  den lange sjøreisen gjennom Kattegatt og langs vestkysten av Jylland .

 

Høsten 974  kom  keiser Otto II sørfra med en hær av sachsere og friesere. Det var også med folk fra  Holstein (”Holtsetaland” hos Snorre). I Snorre heter det bl.a.:

 

Harald danekonge  sendte Håkon jarl  med den hæren av nordmenn som fulgte ham, sør til Danevirke for å verge landet der…..

Keiser Otta kom med hæren sin sørfra til Danevirke, men Håkon jarl verget borgveggen (d.e. muren i Danevirke) med sin hær. Danevirke er slik laget at det går to fjorder inn i landet, hver på sin side av landet, men mellom fjordbunnene hadde danene gjort en stor borgmur av stein og torv og trær og gravd et bredt og dypt dike utenfor, men reist kasteller ved borgledene”

 

Snorres beskrivelse er ikke helt  å stole på, for Danevirke strakte seg ikke så langt vest.

 

Vollbyggingen foregikk til ut på 1150-tallet. Det var massive jord- og tømmervoller og ennå vises deler av byggverket som strakte seg fra Slien og vest til Hollingstedt (Huglæstath)..

 

Også et annet folkeferd opptrer på  denne arenaen   – venderne som var av slavisk  opphav og som holdt til langs Østersjøkysten fra Sønderjylland til elven Vistula.   I Olav Trygvessons saga hører vi at Olav var tre vintre i Vendland og giftet seg med datteren til kong Burislav, og var i dette riket helt til konen hans døde . I gamle sagn berettes om vikingenes storslåtte borganlegg  Jomsborg i Vendland ved byen Jumne (antakelig Wollin nær Stettin). I Snorre finnes dramatiske beretninger om jomsvikingene.

 

 

 

Magnus den Gode – ”Tvende Rigers Pryd

 

Rundt 1000-tallet var det et slavisk press vestover på de nordtyske slettene og Jylland var truet. Trusselen var stor også for sachserne, og kong Magnus Olavsson den Gode og hans svoger Ordulf slo seg sammen mot den felles fiende. Blant nordmennene var det dem som foretrakk å la danene selv ordne opp ved sin sørgrense, men kong Magnus var av en annen mening.

 

Høsten 1043  samlet kong Magnus  en  hær fra hele Jylland, etter at han hørte at venderne kom med en stor styrke.  Snorre  skriver at ”Danehøvdingene egget kong Magnus til å fare mot venderhæren og ikke la hedningene velte inn over landet og legge det øde, og det ble avgjort at kongen skulle vende seg med hæren mot sør og gå til Heidaby. Da kong Magnus lå ved Skotborg-å på Lyrskoghede, fikk han melding om venderhæren og det med at den var så stor at ingen kunne telle den……

 

Det er misvisende når Snorre plasserer Skotborg å på Lyrskoghede - denne elven ligger langt lengre mot nord. Den samlede hæren tok stilling på den flate Lyrskoghede – Hlyrskogheiđi – som ligger en knapp mil nordvest for Hedeby, i utkanten av den moderne byen Schleswig.

Venderhæren ble slått og trusselen mot Jylland var over..

 

Slutten for Hedeby kom  i det ellevte århundre. Harald Hardråde herjet og brente byen  i 1050 og det var også et senere  raid fra slaverne.  Byen som av danene ble kalt Hedeby – byen på heden -  og av sachserne Schleswig – byen ved Schlei -  forfalt og ble  erstattet av et nytt Slesvig på nordsiden av Sliefjorden. Der var det bedre tilkomst for dyperegående skip..

 

Men Danevirke skulle fortsatt spille en rolle, både politisk og militært. Før den dansk-tyske krigen i 1864 ble det bygget nye skanser, og så sent som i 1944 bygget  tyskerne pansergraver som et ledd i Atlanterhavsvollen. Disse pansergravene ble senere fylt igjen av tyske krigsfanger.

 

 

Det tradisjonelle kongelige formular forteller også historie:

 

”Vi Christian den Syvende af Guds Naadew, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg – Giøre Vitterlig at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804…..-osv

 

Ditmarsken (Ditmarschen) er kyststripen mot Vesterhavet fra Eiderens munning til Elben.

I middelalderen hadde Ditmarsken sin egen bondeforfatning og verget seg med hell mot de holstenske grever og de danske konger. I 1539 ble området erobret av kong Frederik II, men beholdt likevel en viss selvstendighet. Preussisk område fra 1864.

 

Stormarn – i utkanten av Hamburg – lå under danskekongen fra 1773.

 

 

 

 

 

 

 

Stormarn – i utkanten av Hamburg – lå under danskekongen fra 1773.

 

Ditmarsken (Ditmarschen) er kyststripen mot Vesterhavet fra Eiderens munning til Elben. I middelalderen hadde Ditmarsken sin egen bondeforfatning og verget seg med hell mot de holstenske grever og de danske konger, I 1539 ble Ditmarsken erobret av den danske konge Fredrik II, men beholdt likevel en viss selvstendighet. Preussisk område fra 1864.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Landsdelene Schleswig og Holstein

 

har en innviklet historie og utover i middelalderen var det stadig tautrekking mellom ulike krefter. Alt fra 800-tallet var Sønderjylland – landet mellom Kongeåren og  Eideren en del av det danske riket. På 1200-tallet ble Slesvig gjort til fyrstelen for kongehusets yngre sønner.

Schleswig-Holstein som statsrettslig begrep kan tidfestes til etter danskekongens død i 1448. Det danske riksrådet valgte Christian von Oldenburg som ny konge – Christian I. Slik kom Oldenborgerne på tronen i Danmark-Norge.  Ridderskapet i Schleswig og Holstein valgte i 1460 kong Christian som sin landsherre, mot løfte om at Schleswig og Holstein heretter skulle være for evig udelte”  Kongen ble da overlensherre for Schleswig. Som greve – senere hertug -  i Holstein hadde han den tyske keiser som lensherre.

..

 

 Schleswig-Holstein

 

Landesflagge

Landeswappen

Flagge von Schleswig-Holstein

 

Wahlspruch

„Up ewich ungedeelt“
(„Auf ewig ungeteilt“
)
Wahlspruch der seit 1460
zueinander gehörenden Herzogtümer
Schleswig und Holstein

 

 

 

 

 

Kilde: Wikipedia
   

 

 

I 1544 oppstod det Gottorpske fyrstehus, da danskekongen lot en yngre bror få slottet i Schleswig.

Administrasjonen var nærmest et lappeteppe med landområder som dels var underlagt kongen og dels hertugen – og  noen områder ble styrt i fellesskap. Styringsformen var en kime til strid, og de gottorpske hertuger var ofte i forbund med svenskene.

 

Danmark-Norge blandet seg inn i trettiårskrigen og kong Christian kvart foretok et ulykksalig felttog i Niedersachsen i 1625. To år senere oversvømmet de keiserlige tropper under Wallenstein og Tilly hertugdømmene.. Under fredsslutningen i 1629 beholdt likevel kong Christian hertugdømmene, mot å si fra seg videre ambisjoner sør for Elben.

 

 

 

 

I den store nordiske krigen 1700-1721 [3]

 

var Sønderjylland fortsatt et strategisk sted og  norske tropper var med. ( Knapt hundre år tidligere, i 1628 under Christian Kvart, var  det opprettet en egen norsk hær).

 

Tønning  sør for Husum er i dag  kjent for  store sluser ved Ejderens munning, bygget for å regulere flo og fjære – ”Eidersperrwerk”.  Her skjuler det seg gammel og nesten glemt historie. 

 

Krigen var egentlig en strid mellom  Russland og Sverige om hegemoniet i Østersjøen.  Oldenborgmonarkiet deltok i en kort periode i 1700 og  i tiden 1709-20.[4]  Karl XII av Sverige  hadde Fredrik IV av Gottorp som sin allierte., mens på Danmarks side stod August II (konge av Polen og kurfyrste av Sachsen), Tsar Peter av Russland, England-Hannover og Preussen

 

I 1711 mente de allierte at tiden inne til å overta Sveriges tyske provinser, mens kong Karl XII var i Tyrkia.  Men svenskene overførte  10.000 mann under general Stenbock  til Nordtyskland og  tilføyet den danske hær et nederlag i Mecklenburg. I stedet for å utnytte seieren og forsøke å slå russerne og sachserne enkeltvis, trakk  Stenbock hæren opp i Holstein. Etter en uheldig kamp ved Friedrichstadt – hvor han stod overfor en samlet russisk-sachsisk-dansk styrke, søkte svenskene tilflukt i den gottorpske festningsbyen Tønning . Det endte med at den svenske hærstyrken – den siste mobile svenske styrken på kontinentet – kapitulerte i mai 1713.

 

Men fortsatt stod gottorpske styrker i Tønning og avsperringen av  festningsbyen fortsatte.

 

Den danske hær trengte forsterkninger og  to bataljoner av det Bergenhusiske regiment som lå i Fredrikstad og Fredrikshald ble beordret til Danmark. I tillegg kom Det Norske Hvervede regiment  og det 2. Trondhjemske Nationale regiment. Troppene ble innskipet  og  kom 23.februar til Fladstrand ( nå Frederikshavn). Derfra ble soldatene transportert sørover på vogner til Fredericia.

 

Meningen var at alle tre regimenter skulle slutte seg til det danske korps som stod foran Tønning.  En avdeling av det Bergenhusiske som tidligere var sendt til København, fikk ordre om å marsjere til Fredericia for å slutte seg til regimentet der. Så kom det en ny ordre om at det Bergenhusiske  skulle til København for å forsterke garnisonen. Av  regimentets styrke på  9  kompanier,1229 mann, ble 200 fordelt som marineinfanteri om bord i admiral Sehesteds flåte og tok del i erobringen av Rügen og Stralsund i 1715.

 

Da de to andre norske regimenter i mars måned kom til  Husum, fikk de ordre om å  slutte seg til det danske korps som stod foran Tønning.

 

I den norske hæren var mest  utskrevne mannskaper. Unntaket var Cicignons Gevorbne

( hvervede) Regiment.  (Den danske hær var stort sett hvervet)

Utskrivingen var basert på den norske bondebefolkningen, etter et legd-system hvoretter   hver legd skulle stille med en soldat. Det har vært sagt at stort sett var det husmannssønner som ble plukket ut til å gjøre tjeneste.

 

På denne tiden var 5000 norske soldater  i Danmark og tilstanden var ikke god. Det trengtes penger til lønninger og alt måtte kjøpes kontant. Munderingene var to år gamle og aldeles utslitt etter lange marsjer og streng tjeneste. Da regimentenes hester og vogner var blitt tilbake i Norge, hadde man intet tren og det  var knapt med våpen, telt og ammunisjon. Heldigst var det Bergenhusiske  som man ikke ville la gå barbeint og fillet under garnisonstjenesten i København, og som derfor fikk utlevert både sko og klær fra de danske beholdninger.

 

Innesperringen av Tønning  sommeren 1713 var uten stor strid. Festningens kanoner lot høre fra seg noen ganger og forpostene kom til kamp når de danske kom  vollene for nær. Det skjedde særlig under høybergingen som begge parter var interessert i. Utover høsten og vinteren ble forholdene for soldatene på begge sider ille og de led vondt i det fuktige marsklandet . Selv om våpnene hvilte, herjet sult og sykdom. I februar 1714 kapitulerte festningsbyen – den siste gottorpske bastion  falt, og vollene og murverkene ble revet

 

Erobringen av Tønning  var ingen stor militær bragd –  selv om felttoget er markert på regimentsfanene for  IR11 og IR 12 - og ble egentlig avgjort av et politisk spill. I det samme året besteg kong Fredrik Wilhelm I tronen i Preussen og dette landet spilte etter hvert  en betydelig rolle. I Tyskland begynte de første svake tegn på en våknende nasjonalitetsfølelse å vise seg. ”Talemaaden ”Tyskland for Tyskerne” hørtes vel ikke endnu; men mange begyndte at føle det som en Skam, at store Dele av Tyskland  var i fremmed Besiddelse”, heter det i en beskrivelse utgitt i 1915.

Det gottorpske Slesvig ble knyttet til Danmark i 1721, og i 1773 fikk danskene det gottorpske Holstein i bytte med Oldenburg og Delmenhorst.

 

 

Bare tre av fire vendte tilbake

 

Under den preussiske syvårskrigen 1756-63 var mesteparten av Europa innblandet. Danmark-Norge holdt seg utenfor, men nøytraliteten måtte verges. Enevoldskongen Fredrik V bestemte at norske styrker skulle ta del i nøytralitetsvernet ved sørgrensen og de første norske avdelinger ble sendt til Holstein i 1758. I alt ble 12.000 mann sendt nedover.

 

Det var en sørgelig redusert styrke som omsider kom hjem til Norge i 1763. Om lag 3.000 befal og soldater – fjerdeparten av hele styrken – var død av sykdom og vanrøkt på ymse vis.[5]

 

 

I året 1848 oppstod det igjen strid om hertugdømmene som i over 400 år hadde vært knyttet til Danmark. Det var et arrangement som hadde overlevd de endringene i Europa som ble bestemt av Wiener-kongressen. Holstein med sin overveiende tyske befolkning hadde vært  en del av Det hellige romerske riket og var nå representert i det tyske forbundet, mens Schleswig med hovedsakelig dansk befolkning i nord og  et tysk element i den søndre del, ikke var med i forbundet. Nasjonalismen vokste over hele Europa og  holsteinernes sak ble et følelsesladet spørsmål for tyskerne.

 

 Halvdan Koht skriver i  ”Revolusjonsåret 1848” bl.a.:

           ”I de samme dagene var det at holstenerne samlet seg om sine forfatningskrav. Om Holsten stod under den danske kongen, så var det et tysk hertugdømme, ein av dei tyske forbundsstatene, og reisningen i Holsten var et ledd i den almene tyske reisinga. Den hadde jo også en nasjonal tanke i seg, og holstenerne ville være med i et nasjonal-samlet Tyskland. Men de ville ikke bare ha ei fri forfatning for seg sjøl; de ville ha Slesvig med i den. Unektelig hadde Slesvig og Holsten på mange måter vært sambundne i de gangne tidene, og en  stor del av Slesvig hadde etter hvert fått tysk folkesetning. Men Slesvig var likevel et dansk hertugdømme, og en annen del av det var utvilsomt heilt dansk.”

 

Holstenerne forkynte selvstendighet for Schleswig-Holstein, med en provisorisk regjering i Kiel.  Dette innebar krig og 23.mars  1848 rykket danske tropper inn i Slesvig. Vel en måned seinere rykket  preussiske tropper inn i Holstein. Begge parter hevdet at de kjempet for en nasjonal sak.

Den første større trefning i krigen  skjedde i utkanten av Schleswig by.

Holstenske tropper ble  slått av den danske hæren og måtte dra seg tilbake til Holstein. ”Danskene var fylt av nasjonal brennhug”, skriver Koht, og dagen etter slaget kom det i København ut en sang som ble mektig populær: ”Den tapre Landsoldat”:

 

            Den gang jeg drog af sted

            Min pige ville med,

            ja, min pige ville med.

            Det kan du ej, min ven,

            Jeg går i krigen hen,

 

            Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igjen.

            Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig,

            Men alle Danmarks piger, de stoler nu på mig.

            Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat.

            Hurra, hurra, hurra.

 

Knappe måneden senere gikk preusserne til angrep mot Danevirke og drev den danske hæren tilbake. Krigen gikk dårlig for Danmark, tross noen danske seire. I juli 1849 ble det våpenhvile, og avtalen bestemte at svenske og norske tropper skulle besette Nord-Slesvig under fredsforhandlingene. Omtrent 3000 svensker og 1000  nordmenn ble sendt  av sted og hadde kvarter i Slesvig til etter at freden ble sluttet i 1850.

Stormaktene Russland og  Storbritannia likte lite at  den gode havnen Kiel  skulle falle i hendene på Preussen og etter politisk press – hvor den russiske tsar truet med krig – ble alt som før. Den provisoriske slesvig-holstenske regjeringen forsvant og ble avløst av et dansk-tysk samstyre.

 

 

En broder i nød

Striden om hertugdømmene  blusset opp igjen i 1863 da kong  Frederik VII døde uten  mannlig arving

Det har vært pekt på[6] at i Sydslesvig hadde man gjennom et helt århundre det sjeldne tilfelle at språk og sinnelag ikke dekket hverandre. Selv om man snakket tysk ute, var dansk språket hjemme. Også i Holstein følte mange seg knyttet til det danske kongehus og var tilhengere av den danske helstatstanke. Så sent som i 1848 reiste flensborgske borgere en minnestein over  danske som falt i slaget ved Bov – med tysk innskrift.

 

Da kong Fredrik VII uventet døde på Lyksborg slott i november 1863 kom ”Flensburger Zeitung” ut med sørgerand og en hyllest til kongen. Bønder fra Angeln bar kisten fra Lyksborg slott til Flensborgs bygrense,  hvor byens borgere overtok og brakte den avdøde kongen  gjennom  blomsterstrødde gater til havnen og dampskipet ”Slesvig”. Det var slutten på en tid  som med Frederik VII ble båret i graven.

 

Striden om hertugdømmene ble intens da Christian IX kom på tronen. Preusserne med støtte av Østerrike hadde lenge motsatt seg dansk overhøyhet over hertugdømmene, og mente at den rette hersker var hertugen av Augustenborg[7].  Den  danske ”novemberforfatningen”   ”innlemmet” hertugdømmet Slesvig i  kongeriket. Men dette var et brudd på fredstraktaten fra London, hvor Danmark var blitt tvunget av stormaktene til å respektere hertugdømmene og ikke gjøre forskjell på dem.

Den preussiske regjering med  ”jernkansleren” Bismarck i spissen ønsket krig mot Danmark –  for å komme over en innenrikspolitisk krise, men også for å sikre bedre Østersjøhavner, og særlig Kiel.

Den 31.januar 1864 rykket de allierte, Preussen og Østerrike, over Eideren.

Forsvaret av Danevirke  bygget    at våt-områdene var ufremkommelige, men denne krigen ble ført om vinteren og den danske hærledelsen fant det nytteløst å forsvare de gamle vollene. Danskene trakk seg derfor nordover til Dybbøl, til stor bestyrtelse for regjeringen i København.

 

Dybbøl banker  (Düppel)

ved Sønderborg har en særlig klang i dansk historie og en må nesten være dansk for å forstå den symbolske betydningen.. I 1862-63 hadde danske ingeniørsoldater bygget 10 jordskanser på Dybbøl, men for å spare penger ble de opprinnelige planer forenklet og det kostet mange liv senere.

 

De gamle jordvollene og skansene fra 1864 står der ennå. Her holdt de danske styrker det tyske og østerrikske stormløpet tilbake i 10 uker, før de måtte rømme og hele Sønderjylland gikk tapt.  Men ånden fra Dybbøl levde videre og danskene reiste seg igjen under samlingsmerket: ”Hva utad tabtes, skal indad vindes”. Det førte bl.a. til en storstilt oppdyrking av hedene i Jylland.

 

Danskene hadde knapt 10.000 mann, mens tyskerne angrep med 37.000 og et mer moderne artilleri og bakladergeværer..

Den 28.mars forsøkte preusserne en storm på stillingene, men lyktes ikke, takket være et samspill mellom den danske hær og flåte. Panserskipet ”Rolf Krake” lå ute i sundet og skjøt mot de tyske stillinger

 

På tysk side var det frykt for at danskene skulle gjøre som ved Danevirke og trekke seg tilbake før et avgjørende slag. Dette var faktisk foreslått av den danske hærledelsen, men ble aldri gjennomført.

 

Preusserne plasserte sitt artilleri på Broager og startet 7.april et avgjørende bombardement av jordvollene på Dybbøl.  Og den 18.april ble Dybbøl stormet. Takket være et motstøt fra en dansk brigade  opp til Dybbøl mølle, kunne mesteparten av den danske hær trekke seg tilbake til Als.

 

”Hier ruhen 209 tapfere Daenen“ står det på  en gravstein. Det er mange slike graver rundt om på slagmarken. Stormen på Dybbøl denne dagen kostet preusserne anslagsvis 1.200 falne og sårede. Danskene mistet ca 1.650 falne og sårede.

 

Den berømte hvite  mølle – ”Tvende Gange skudt i Grus, atter rejst som Møllehus” – hever sine hvite vinger mot himmelsyn. Når en står i Kongeskansen, ser en  Broager og kirken med det særpregede dobbelttårnet i det fjerne. Der borte var preussernes kanoner..

 

Etter 1852 hadde danskene latt forsvaret forfalle og politikken som ble ført i hertugdømmene var lite forutseende. Det ble heller ikke lagt vekt på det nye transportmidlet – jernbanen – som begynte å komme i 1850-årene og som var viktig for hurtig fremføring av tropper. Forsvarsstillingene ved Danevirke og Dybbøl ble bare delvis forbedret, for å spare penger. Onde tunger har påstått at danskene unnlot å skaffe den nye geværtypen, av frykt for at soldatene ville ødsle med ammunisjonen.

Det oppstod senere en legende om at nederlaget skyldtes at danskene ikke hadde moderne bakladergeværer. Det hadde ikke østerrikerne heller, og det er grunn til å mene at geværtypen var uten betydning for utfallet[8]. De store makter Preussen og Østerrike hadde langt større ressurser å sette inn.

 

Danmark ventet hjelp fra Norge og Sverige – dette var under skandinavismens tid da det ble holdt  folkemøter med store ord om å hjelpe hverandre hvis et broderfolk kom i nød.  Men danskene ventet forgjeves.  Riktignok lovet svenskekongen å støtte Danmark med en hær på 20.000 mann og det norske Stortinget vedtok ekstrabevilgninger til en norsk støttehær. Både norske og svenske styrker ble holdt i beredskap, men kom aldri  til Danmark. Norge var seg selv nok.

 

Midt under konflikten  vedtok Fet herredsstyre å sende brev til Stortinget med oppfordring om å holde Norge utenfor. Brevet vakte oppsikt både i Norge og Danmark. Danskene brukte lenge Ola Fet som synonym for Ola Nordmann.

 

Det var i denne tiden at Henrik Ibsen skrev det harmfulle diktet ”En broder i nød”.

 

Hans Heiberg skriver i  sitt Ibsen-portrett  ”…født til kunstner”[9]:

 

Den eneste hjelpen Danmark fikk, var mange smukke talemåter og en beskjeden skare norske og svenske frivillige, så fåtallig at den ikke hadde den aller ringeste innflytelse på det militære resultat. Med Dybbøls fall hadde tyskerne tatt den siste skanse av betydning og kunne diktere fredsbetingelsene:  avståelsen av Holstein, og også av Slesvig, som på det tidspunktet var et område med tysk mindretall og dansk flertall.

 

Ibsens bitterhet var uten grenser. Den ble ikke mindre da han i slutten av april over Lứbeck kom til Berlin, der de  tyske tropper holdt sitt triumfinntog, som han fikk overvære. I et brev til Bjørnson fra Roma skriver han, etter at han har vært full av sorger og bekymringer:

 

”Jeg har angret at jeg satte mig til at udløse al den Bitterhed for Dig, i stedet for at give Dig lyse Skildringer af al den Herligherd, som du har sat mig i stand til at løftes og forædles ved her nede. Men de sørgelige Tanker paa Forholdene hjemme kan jeg ikke løsrive mig fra og har ikke kunnet det under hele min Rejse. Var jeg blevet længere i Berlin, hvor jeg saa Indtoget i April og saa Pøblen vælte sig mellem Trofæerne fra Dybbøl, saa dem ride på Lavetterne og spytte i Kanonerne – i de samme Kanoner der ingen Hjælp havde faaet og som dog havde skudt fra sig saalenge til de var sprungne – da ved jeg ikke hvor meget jeg havde beholdt af min Forstand…””

 

Hertugen av Augustenborg lot seg proklamere som Friedrich der Achte, men ble skjøvet til side av Bismarch som innlemmet de tidligere hertugdømmer i Preussen. Grensen ble skjøvet helt nord til Kongeåen. Det hevdes at befolkningen i Schleswig-Holstein ikke var særlig begeistret over å  bli preussere.

 

 

”Nordens Grænsepæl rykkes atter frem mod syd”

 

Etter første verdenskrig ble mange grenser  flyttet. Ved en folkeavstemning i 1920 ble Nordslesvig  (sone I) innlemmet i Danmark. Men den søndre del med byene Flensborg og  Slesvig  forble tysk.

 

På gjenforeningsdagen 10.juli 1920 red kong Christian X  på en hvit hest over den tidligere grensen.. Det var reist en æresport på en bro over Kongeåen med en inskripsjon som var hentet fra et dikt av Thor Lange som vel 20 år tidligere hadde fått reist et minnesmerke over Magnus den gode, med følgende vers på baksiden:

 

                                   Magnus  tvende rigers pryd

                                   under Gud din   kongesjæl

                                   at se Nordens   grænsepæl

                                   atter rykket frem mod syd.

 

På steinen er hogget inn en scene fra slaget på Lyrskov hede med kong Magnus den Gode, laget av billedhoggeren Niels Skovgård.. Thor Lange hadde tenkt at steinen skulle plasseres på selve slagstedet, men det forbød de preussiske myndigheter. Derfor ble den reist på dansk grunn lenger nord, ved Skibelund  Krat tett ved den daværende grensen. Minnesmerket var tenkt som et nordisk symbol på samhold og kraft..

 

 

”Mindernes Land”

 

Etter 1864 opplevde danskene i Sydslesvig  den økte nasjonale brytningen mellom dansk og tysk og prøvde på ulike måter å styrke sin kultur og identitet. Avisen Flensborg Avis ble stiftet i 1869. Tross store vansker og arrestasjon av redaksjonsmedlemmer kom avisen ut under hele siste krig.

 

Den tradisjonsbundne befolkning – med en til dels tysktalende danskhet - var på vikende front.  På den gamle kirkegård i Flensborg skal det stå en gravstein, med denne vemodige innskriften: ”Han var trofast, da mange faldt fra”.

Fortsatt  var det en dansksinnet kjerne og ved folkeavstemningen i 1920 ble avgitt 12.725 danske stemmer i Mellomslesvig.  Men det var ikke nok. Sydslesvigerne følte nok også etter  1920 at nord for grensen, i Danmark, var  Sydslesvig for mange blott et ”mindernes land”.

Noen politisk kamp var ikke mulig etter at ”nyordningen” kom med nazistene i 1933. Etter mars dette året deltok ikke det danske mindretallet i noe valg før etter krigen.

 

 

 

 

 

 

Flensburg  i 1945 og slutten på krigen

 

På slutten av krigen kom Schleswig-Holstein på ny i rampelyset.

Grossadmiral Dønitz holdt til i ”marineland” i Schleswig-Holstein og hadde kvarter i Pløn ved Eutin, men da de britiske troppene nærmet seg, trakk han nordover til Flensburg/Műrwik.

 

Hitlers rustningsminister Albert Speer gir i sine erindringer (Oslo 1971)  et øyeblikksbilde:

 

Brennende tankvogner, biler som var blitt skutt i brann for noen minutter siden, lå ved veikanten,,og over oss fløy engelske jagerfly, da jeg kjørte tilbake til Eutin. I Schleswig var det

større trafikk, en broget blanding av militære og sivile kjøretøyer, menneskekolonner til fots, dels soldater, dels sivile….

 

Situasjonen var desperat for de tyske styrkene. Wilhelm Sager forteller i ”Heere zwischen den Meeren” at i fortvilelse var det planlagt  å utvide Danevirke med pansergraver ”for å redde det som ikke lenger kunne reddes”

 

Krigskorrespondenten Alan Moorehead har i sin bok Eclipse”, utgitt på norsk i 1946, skildret siste akt i dramaet. Han skriver bl.a.:

”Den 1.mai 1945 skyndte Dønitz seg til Hamburg og kringkastet nyheten om Hitlers død og sin egen overtakelse av makten. For å opprettholde en slags disiplin i disse siste timene, tilføyde han en appell til tyskerne om å fortsette motstanden.

Men det var ikke mulig å øve noen kontroll. Kommanderende generaler overgav seg på egen hånd langs hele den amerikanske front…”  

 

Grossadmiral Doenitz  sendte 2.mai en utsending til feltmarskalk Montgomery med tilbud om overgivelse. Tyskerne ville overgi  til britene de tyske armeer som trakk seg tilbake for russerne mellom Rostock og Berlin. De ville heller overgi seg til britene enn til russerne. Montgomery nektet en slik løsning og mente at  alle tyske styrker på britenes vestlige og nordlige flanke straks burde overgi seg betingelsesløst.  De tyske utsendingene med admiral von Friedeburg i spissen kvidde seg for en slik løsning som de ikke hadde fullmakt til.

 

Montgomery skriver i sine memoarer at han brettet ut et kart som viste den aktuelle kampsituasjonen – de tyske utsendingene hadde ingen anelse om hvor ille det stod til og de ble  ”very upset”.  De ble sendt tilbake til Flensburg med bil -  eskortert gjennom Hamburg og til de tyske linjene - med beskjed om å vende tilbake neste dag.

 

Og endelig, den 4.mai 1945 om kvelden, ble  det i et telt på Lűneburger hede undertegnet en avtale om at  alle tyske styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark la ned sine våpen. (Men Norge var ikke nevnt.)  Selv om våpenstillstanden skulle tre i kraft først  kl 08 neste morgen, ble det ikke fyrt et eneste kanonskudd langs den britiske front den kvelden. Den lange krigen mot Tysklandvar over for britene.

 

Flensborgs korte tid som ”hovedstad”.var slutt, men britene lot grossadmiralen og hans ”regjering” i fred helt til 23.mai da de ble arrestert og senere dømt.

 

 

 

 

 

 

        

         Schleswig-Holstein

er på en merkelig måte knyttet både til begynnelsen og slutten av 2.verdenskrig.

Wilhelm Sager forteller i Heere swischen den Meeren om den tyske marinens skoleskip Schleswig-Holstein som i august 1939 kom på ”rutinebesøk” til Danzig. Den 1.september 1939 kl 0447 åpnet skipet ild mot polakkene – og dermed var krigen i gang.

 

Mer enn 5 år seinere endte krigen da admiral Dønitz den 8.mai 1945 kunngjorde  kapitulasjonen over kringkastingssenderen i Flensburg.

 

Schleswig-Holstein var også utgangspunktet for invasjonen av Danmark og Norge – operasjon Weserűbung. Fra flyplassen Uetersen nær Hamburg startet 9.april 1940 mer enn 50 transportmaskiner med fallskjermtropper. Målet var bl.a. Stavanger. Den 5.mai 1945 kom britene til flyplassen.

 Den andre flyplassen som var viktig for ”Weserűbung” var Neuműnster. Herfra startet fly med ”gebirgsjäger” til Oslo og Narvik.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etter sammenbruddet i 1945

var det mange – både nord og sør for grensen – som  kunne tenke seg å flytte grensepelene sørover.  Men allerede 9.mai 1945 erklærte den danske regjering at ”Grænsen ligger fast”.

Synspunktet var at det var bedre å  ha et dansk mindretall i Tyskland enn at det kom flere tyskere innen Danmarks grenser. Da jeg møtte statsminister Hans Hedtoft i 1949, ga han tydelig uttrykk for at grensespørsmålet ikke lenger var noe politisk tema.

 

Sydslesvigsk Forening  stilte egne kandidater til valgene inntil de britiske besettelsesmyndigheter i 1948  foranlediget  at partiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV) ble opprettet.

 

Faktisk  var et dansk politisk arbeid kommet i gang  kort etter 1864 og Flensborg hadde dansk flertall ved valget til den nordtyske riksdag i 1867.  Ved de første valg etter 1945 var det  klart dansk flertall i bl.a. Flensborg og Slesvig. Det danske stemmetallet toppet seg i ved landdagsvalget i 1947 med ca 99.500. Men etter et definitivt nei til gjenforening med Danmark, gikk tallet tilbake.

 

Situasjonen ble vesentlig endret ved at flyktninger fra Øst Preussen, Pommern og Danzig bosatte seg i Sør Slesvig. Alt i begynnelsen av 1945 ble flyktninger i stort antall evakuert med skip til Kiel, Neustadt og Flensburg. Også til det besatte Danmark ble det sendt flyktninger, og disse ble etter kapitulasjonen internert og senere sendt til Tyskland.[10]

Innbyggertallet i Slesvig økte i 1945 fra 26.000 til 40.000.  Nykommerne fikk stemmerett etter 3 måneder - og lokalvalgene for det danske parti  ble en skuffelse i 1949.

 

Schleswig-Holstein har lovfestet en bestemmelse om beskyttelse av minoritetsrettigheter, og det er unntak for sperregrensen på fem prosent.

Ved det siste valg i 2005 fikk danskenes parti – Sydslesvigs Vælgerforening (SSW)   51.920 stemmer (3,6%)  og to representanter i delstatsforsamlingen i Kiel – Landdagen.

SSW kom på vippen mellom de to store partiene, noe som ikke alle var like begeistret for.

 

Valget i 2005 førte til en koalisjonsregjering mellom CDU og socialdemokratene, med Peter Harry Carstensen fra CDU som Ministerpresident.

SSW er en sterk politisk faktor på kommuneplan i de nordligste kommunene.

Danskene har en rekke egne skoler og de mottar støtte fra forbundsstaten og fra den danske stat..

Og fremdeles blir den danske ”Flensborg Avis” gitt ut (www.Flensborg-avis.de).

 

Schleswig-Holstein i dag:

 

Fargene i flagget  skal uttrykke sammenhengen  mellom landsdelene – det slesvigske blå og det hvite og røde fra Holstein.

Kiel er hovedstaden.

Innbyggere: ca 2,8 mill.

Flateinnhold: 15.763 km2  - litt større enn Hordaland (15.449 km2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NTS juni 06

 

 

Kilder:    Gwyn Jones: A history of the Vikings.

               The Anglo-Danish Viking Projekt 1981 : “Vikingerne I England”

               Halvdan Koht: Revolusjonsåret 1848

               Poul Nørlund: Trelleborg, 1948

            Kampen om Tønning 1713-1714 og Stenbocks hær i dansk fangenskab 1713-1719,

                       København/Kristiania 1915.

J.O.Wahl: Norske regimenter i Holsten og Nordtyskland 1713-15. Norsk Militært Tidsskrift 1908, s 433

Forsvarets rolle i Norges historie, utgitt av Forsvarets krigshistoriske avdeling 1968.

Edward Krankshaw:  Bismarck, utg 1981. s 163 flg

            The memoirs of Field-Marshal Montgomery,1958

            Albert Speer: Erindringer, Oslo 1971

            Julius Bogensee: Det danske mindretal I Sydslesvig, København 1942.

            O.A.Øverland:  Illustreret Norges Historie, 1885.

            Fjordane Infanteriregiment nr 10, 1996

            Wilhelm Sager: Heere zwischen den Meeren, Husum 2003

 [1] /  Marskland er en lav kystslette som er dannet ved avsetninger av slam opp til høyvannsmerket,

[2] Presten Laurids Kok skrev rundt 1690 en nasjonalromantisk vise om Tyre Danebod. Det var på den tiden Danmark hadde avstått  Skåne, Halland og Blekinge til svenskene, og visen var nok ment å gi nytt mot i en vanskelig tid.

[3] Se ”Kampen om Tønning 1713-15 og Stenbocks hær i dansk fangenskab 1713-1719”. København/Kristiania 1915.

J.O.Wahl: Norske regimenter i Holsten og Nordtyskland 1713-15. Norsk Militært tidsskrift 1908, s 433.

[4] Se Norsk Forsvarshistorie, Bind 1 s 234. Eide forlag, Bergen 2000.

[5] ”Forsvarets rolle i Norges historie”, Forsvarets krigshistoriske avdeling 1968, s 54

[6] Julius Bogensee: Det  Danske Mindretal i Sydslesvig, København 1942.

[7]  Slottet Augustenborg ligger på Als og var sete for en dansk hertugfamilie, en sidegren av huset Oldenburg.

Prins Christian August, som i 1803 ble sendt til Norge som kommanderende general,   hørte til denne familien.

[8]  Johs. Nielsen: Der Deutsch-Dänische Krieg 1864, s 34, Utgitt av Tøjhusmuseet 1991

[9] Aschehoug, Oslo 1967

[10] Wilhelm Sager: Heere zwischen den Meeren, s 171